Regulamin

Ukryj

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje w polityce prywatności oraz tzw. plików cookies.

ZwCAD
Jeśli znasz AutoCAD® przystąp do pracy w ZwCAD bez nauki.
DWG, DXF, Funkcje, Interfejs ... czujesz się jakbyś pracował w AutoCAD®.


Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu prowadzonego przez Sprzedawcę.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Paweł Kromski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABBA PAWEŁ KROMSKI, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 8551471656 oraz numer statystyczny REGON: 120580450, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Serwisu tanieprojektowanie.pl sprzedaży produktów.
 2. Serwis tanieprojektowanie.pl – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://www.tanieprojektowanie.pl/ ;
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Serwisu tanieprojektowanie.pl Umowę sprzedaży;
 4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Umowa– umowa zawarta w Serwisie tanieprojektowanie.pl na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 7. Zamówienie – zmówienie złożone przez Użytkownika, którego przedmiotem są produkty dostępne w ofercie Serwisu tanieprojektowanie.pl;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu tanieprojektowanie.pl;
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Serwisu tanieprojektowanie.pl;
 10. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn.zm.)

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SERWISU TANIEPROJEKTOWANIE.PL

 1. Użytkownik może korzystać ze Serwisu tanieprojektowanie.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:
  1. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
  2. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
  3. Google Chrome
  4. włączoną obsługą JavaScript
  5. włączoną obsługę plików Cookies
 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Serwisu tanieprojektowanie.pl, elementów graficznych Serwisu tanieprojektowanie.pl oraz układu i kompozycji Serwisu tanieprojektowanie.pl tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu tanieprojektowanie.pl, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
  1. telefonicznie – pod numerem telefonu 519-730-855 lub (12) 394 59 44
  2. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@tanieprojektowanie.pl
 4. Produkty dostępne w ofercie Serwisu tanieprojektowanie.pl dostarczane są Kupującemu na nośniku materialnym, tj. na kluczu sprzętowym albo na nośniku niematerialnym, tj. poprzez przesłanie odpowiedniego kodu na adres email podany przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż niektóre produkty z oferty Sprzedawcy są dostarczane tylko i wyłącznie na nośniku niematerialnym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Informacje dotyczące produktów znajdujących się w Serwisie tanieprojektowanie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.
  2. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.
  3. W przypadku, gdy produkt objęty Zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
  4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
  5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
  6. Wszystkie sprzedawane produkty zawierają dokładny opis ich właściwości. Opis odpowiada właściwościom produktów sprzedawanych na stronach Serwisu tanieprojektowanie.pl.

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia:

 • poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://www.tanieprojektowanie.pl/zamawianie.html lub

 • poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej zamawianie@tanieprojektowanie.pl oraz biuro@tanieprojektowanie.pl i wskazanie w wiadomości następujących danych: nazwy oprogramowania, liczby licencji, wersji językowej, imienia i nazwiska zamawiającego, nazwy firmy, adresu wraz z kodem pocztowym, numeru NIP, numeru telefonu kontaktowego, adresu email, ewentualnych uwag (np. adres wysyłki - jeśli jest inny od podanego wcześniej), sposobu realizacji płatności dotyczący zamówienia (PROFORMA lub na podstawie faktury VAT) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 519-730-855.
   1. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza kontaktowego prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

  V. ZAPŁATA CENY

   1. Zapłata za zakupiony produkt może zostać dokonana w poniższy sposób.
   2. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktu, który dostarczany jest na nośniku niematerialnym, tj. poprzez przesłanie odpowiedniego kodu na adres email podany przez Kupującego, zapłata za produkt następuje w sposób określony w pkt. V ust. 1a.
   3. Kupujący dokonuje zakupu produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
  VI.    DOSTAWA PRODUKTÓW NA NOŚNIKU MATERIALNYM

  1. Produkty na nośniku materialnym, dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.
  2. Produkty o których mowa w ust. 1 dostarcza Sprzedający/na zlecenie Sprzedającego firma kurierska i/lub Poczta Polska.
  3. Koszty dostawy produktów, o których mowa w ust. 1 wynoszą 0 zł (BEZPŁATNA DOSTAWA).
  4. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do objęcia niektórych produktów darmową dostawą. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie jednocześnie na dwa lub więcej produktów, przy czym tylko jeden z nich będzie objęty promocją darmowej dostawy, Kupujący będzie obowiązany do pokrycia kosztów dostawy produktu nieobjętego promocją.

  VII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów.
  3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
  5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

  VIII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

   1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Serwis tanieprojektowanie.pl wykorzystuje pliki cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu tanieprojektowanie.pl. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu tanieprojektowanie.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie serwisu tanieprojektowanie.pl internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących.
    3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
    4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
   4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
  2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  3. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

  Powrót do góry